Δραστηριότητα

Βασική φιλοσοφία της εταιρίας αποτέλεσε η δραστηριοποίηση σε τομείς ειδικών προϊόντων τόσο με την δική της εγχώρια παραγωγή, όσο και με την προσφορά και πλήρη τεχνική υποστήριξη οχημάτων και εξοπλισμού από το εξωτερικό.
Περισσότερα